Loading....

REGULAMENTUL CAMPANIEI ”N-avem SÂNGE”

Subscrisa, Asociația HEM, organizație neguvernamentală, autonomă, apolitică şi fără scop patrimonial, cu personalitate juridică potrivit Încheierii Nr. 190/10.07.2018, pronunțată de către Judecatoria Sectorului 3 București, cu sediul social în București, Strada Levănțica, nr. 40, Sector 3, avand cod fiscal 39751585 și cont bancar RO16 RZBR 0000 0600 2043 4804, deshis la Raiffeisen Bank, reprezentată legal de Marian Costache – Președinte (denumita in continuare „Organizatorul”)

am hotărât modificarea Regulamentului Campaniei “ N-avem SÂNGE” („Regulamentul”) în conformitate cu dispozițiile art. 2.2. din Regulament, după cum urmează:

I. Se modifica numarul de participanti desemnati castigatori in cadrul Campaniei conform art. 5.5.1. din Regulament, in sensul ca vor fi desemnati castigatori 8000 de participanti, in ordinea inscrierii, astfel ca, art. 5.5.1. si art. 5.5.2 din Regulament vor avea urmatorul continut:

„5.5.1. Vor fi desemnati castigatori, primii 8000 de participanti, in ordinea inscrierii in Campanie, care indeplinesc, in mod cumulativ, toate conditiile de participare indicate in prezenta Sectiune 5.

5.5.2. In cadrul Campaniei vor fi acordate un numar total de 8000 (optmii) de Cupoane de cumparaturi Lidl Plus in valoare de 100 lei fiecare, care vor putea fi utilizate pentru achizitii prin aplicatia Lidl Plus, conform art. 6 de mai jos.”

II. Se modifica numarul de Cupoane de cumparaturi Lidl Plus alocate in cadrul Campaniei conform art. 6.1. din Regulament, in sensul ca vor fi alocate 8000 de cupoane in valoare de 100 lei fiecare, astfel ca, art. 6.1. din Regulament va avea urmatorul continut:

„6.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, in ordinea cronologica a inscrierii in Campanie, conform mecanismului descris la Sectiunea 5 de mai sus, un numar de 8000 (optmii) de Cupoane de cumparaturi Lidl Plus in valoare de 100 lei fiecare, care pot fi folosite la efectuarea de achizitii de produse din magazinele Lidl de pe teritoriul Romaniei.”

III. Se modifica valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei, in sensul ca aceasta va fi de 850.000 lei (TVA inclus), astfel ca, art. 6.2. din Regulament va avea urmatorul continut:

„6.2. Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul prezentei Campanii este de 800.000 lei (optsutemii) (TVA inclus).”

IV. Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate.

V. Regulamentul modificat prin prezentul Act Adițional va fi publicat pe site-ul www.navemsange.ro/date-to-donate/

Subscrisa, Asociația HEM, organizație neguvernamentală, autonomă, apolitică şi fără scop patrimonial, cu personalitate juridică potrivit Încheierii Nr. 190/10.07.2018, pronunțată de către Judecatoria Sectorului 3 București, cu sediul social în București, Strada Levănțica, nr. 40, Sector 3, avand cod fiscal 39751585 și cont bancar RO16 RZBR 0000 0600 2043 4804, deshis la Raiffeisen Bank, reprezentată legal de Marian Costache – Președinte (denumita in continuare „Organizatorul”)

am hotărât modificarea Regulamentului Campaniei “ N-avem SÂNGE” („Regulamentul”) în conformitate cu dispozițiile art. 2.2. din Regulament, după cum urmează:

I. Se modifică perioada Campaniei, astfel cum este aceasta mentionata in art. 3.2. din Regulament, in sensul ca, aceasta se va desfasura in perioada 25.10.2021, ora 00:00 – 24.12.2021, ora 00:00 , astfel ca art. 3.2. din Regulament va avea urmatorul continut:

„3.2. Campania se desfasoara in perioada 25.10.2021, ora 00:00 – 24.12.2021, ora 00:00 (“Perioada Campaniei”), cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.”

II. Se modifica numarul de participanti desemnati castigatori in cadrul Campaniei conform art. 5.5.1. din Regulament, in sensul ca vor fi desemnati castigatori 6000 de participanti, in ordinea inscrierii, astfel ca, art. 5.5.1. si art. 5.5.2 din Regulament vor avea urmatorul continut:

„5.5.1. Vor fi desemnati castigatori, primii 6000 de participanti, in ordinea inscrierii in Campanie, care indeplinesc, in mod cumulativ, toate conditiile de participare indicate in prezenta Sectiune 5.

5.5.2. In cadrul Campaniei vor fi acordate un numar total de 6000 (sasemii mii) de Cupoane de cumparaturi Lidl Plus in valoare de 100 lei fiecare, care vor putea fi utilizate pentru achizitii prin aplicatia Lidl Plus, conform art. 6 de mai jos.”

III. Se modifica numarul de Cupoane de cumparaturi Lidl Plus alocate in cadrul Campaniei conform art. 6.1. din Regulament, in sensul ca vor fi alocate 6000 de cupoane in valoare de 100 lei fiecare, astfel ca, art. 6.1. din Regulament va avea urmatorul continut:

„6.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, in ordinea cronologica a inscrierii in Campanie, conform mecanismului descris la Sectiunea 5 de mai sus, un numar de 6000 (sasemii) de Cupoane de cumparaturi Lidl Plus in valoare de 100 lei fiecare, care pot fi folosite la efectuarea de achizitii de produse din magazinele Lidl de pe teritoriul Romaniei.”

IV. Se modifica valoarea totala a premiilor oferite in cadrul Campaniei, in sensul ca aceasta va fi de 600.000 lei (TVA inclus), astfel ca, art. 6.2. din Regulament va avea urmatorul continut:

„6.2. Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul prezentei Campanii este de 600.000 lei (sasesutemii) (TVA inclus).”

V. Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate.

VI. Regulamentul modificat prin prezentul Act Adițional va fi publicat pe site-ul www.n-avemsange.ro/date-to-donate/

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1. Organizatorul campaniei „N-avem SÂNGE” (denumita in continuare „Campania”) este Asociația HEM, organizație neguvernamentală, autonomă, apolitică şi fără scop patrimonial, cu  personalitate juridică potrivit Încheierii Nr. 190/10.07.2018,  pronunțată de către Judecatoria Sectorului 3 București, cu sediul social în București, Strada Levănțica, nr. 40, Sector 3,  avand cod fiscal 39751585 și  cont bancar RO16 RZBR 0000 0600 2043 4804, deshis la Raiffeisen Bank, reprezentată legal de Marian Costache – Președinte (denumita in continuare „Organizatorul”)

1.2. Campania se desfasoara în parteneriat cu GOOGLE ROMANIA cu sediul în Bucuresti, Bd Corneliu 6-8 , înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/357/2008 , având CUI 23047266 prin God Mother SRL, cu sediul in Str. Dragos Voda 44 Sectorul 2 CIF 9997589 J40/9233/1997și cu LIDL DISCOUNT SRL, cu sediul în sat Nedelea, Comuna Ariceștii Rahtivani, DN 72, Crângul lui Bot, km 73+810, jud. Prahova, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J29/3212/2007, având CUI 22891860, cont bancar RO29BACX0000000186259001, deschis la Unicredit Țiriac Bank SA, (denumite in continuare „Parteneri”)

SECȚIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei. Regulamentul este intocmit si facut public, conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe websiteul www.n-avemsange.ro .

2.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale la Regulament care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina web www.n-avemsange.ro, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

2.3. Prin inscrierea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participant si a informatiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

2.4. Prin inscrierea in Campanie, participantii accepta si Termenii si conditiile de utilizare ale aplicatiei Lidl Plus, disponibili in cadrul aplicatiei si la adresa: https://www.lidl.ro/lidl-plus/informatii-legale/termeni-si-conditii-de-utilizare. Aplicatia Lidl Plus este operata de Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstr. 1, 74167 Neckarsulm, Germania.

2.5. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

3.1. Campania este organizata și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în in mediul online, pe website-ul www.n-avemsange.ro

3.2. Campania se desfasoara in perioada 25.10.2021, ora 00:00 15.12.2021, ora 00:00  (“Perioada Campaniei”), cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in Campanie, au implinit varsta de 18 ani si au un cont valabil de utilizator in aplicatia Lidl Plus, creat pana cel tarziu la data inscrierii in Campanie (denumite în cele ce urmeaza ”Participanți”). Inscrierea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.2. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

 

 • persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie;
 • angajati ai Organizatorului, precum si ai Partenerului Lidl Discount SRL;
 • rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la literele b) și c) de mai sus.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor mentionate la art. 4.2. de mai sus, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiului. 

4.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

 

 • Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.
 • Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1. Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare conform Sectiunii 4 din prezentul Regulament;
 • Înscrierea se va face exclusiv în Perioada Campaniei menționată la Art. 3.2 din prezentul Regulament;
 • Participantul trebuie să ia cunostinta de conditiile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, potrivit Anexei 1 a Regulamentului;
 • Participantul trebuie sa doneze sânge în Perioada Campaniei, la oricare din Centrele de Transfuzie Sanguina de pe teritoriul Romaniei;
 • Participantul trebuie sa incarce dovada donării de sange in Perioada Campaniei pe site-ul www.n-avemsange.ro si sa completeze formularul de înscriere de pe acest site cu urmatoarele date:

 

 • Nume și prenume
 • Numărul de telefon cu care este inregistrat in aplicatia Lidl Plus
 • Orașul / Centrul de Transfuzie
 • Încarcă poza cu adeverința / codul donării

f) Participantul trebuie sa aiba, la data inscrierii in Campanie, un cont valabil de utilizator in aplicatia Lidl Plus, iar procesul de inregistrare sa fi fost finalizat. Aplicatia Lidl Plus poate fi descarcata atat din Google Play si Huawei App Gallery (Android), cat si din App Store (IOS). Pentru ca aplicatia Lidl Plus sa functioneze corespunzator si implicit procesul de acordare a premiului sa fie finalizat, participantul trebuie sa se asigure ca versiunea sistemului de operare a dispozitivului pe care il foloseste este actualizata la cel putin  iOS 12/ Android 7.

g) Participantul trebuie sa incarce o poza in format jpg cu adeverința de donator / codul donării inscris pe carnetul de donator in formularul de inscriere de pe site-ul www.n-avemsange.ro

5.2. Un Participant unic se poate inscrie o singura data in Campanie, iar Organizatorul si Partenerii acestuia nu vor fi responsabili de rezultatele triajului efectuat in Centrele de Transfuzie Sanguina si nu vor avea nicio obligatie fata de potentialii donatori care nu primesc validarea medicului de triaj in vederea donarii.

5.3. Participantii trebuie sa pastreze adeverinta de donator emisa de Centrul de Transfuzie cu care s-au inscris in Campanie, in original, in vederea parcurgerii procesului de validare drept castigator in cadrul Campaniei.

5.4. Vor fi anulate si nu vor fi luate in considerare:

 

 • inscrierile efectuate in afara Perioadei de desfasurare a Campaniei;
 • inscrierile efectuate prin utilizarea de mecanisme / tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati decat cele prevazute de prezentul Regulament;

c)   inscrierile efectuate de persoane din categoriile prevazute la Art. 4.2. din Regulament.

5.5. Desemnarea castigatorilor

5.5.1. Vor fi desemnati castigatori, primii 5000 de participanti, in ordinea inscrierii in Campanie, care indeplinesc, in mod cumulativ, toate conditiile de participare indicate in prezenta Sectiune 5.

5.5.2. In cadrul Campaniei vor fi acordate un numar total de 5000 (cinci mii) de Cupoane de cumparaturi Lidl Plus in valoare de 100 lei fiecare, care vor putea fi utilizate pentru achizitii prin aplicatia Lidl Plus, conform art. 6 de mai jos.

5.5.3. Castigatorii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a Cupoanelor de cumparaturi Lidl Plus sau de a schimba Cupoane de cumparaturi Lidl Plus  cu alte bunuri si nici nu au posibilitatea sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor acestora.

5.5.4. Pentru a castiga Cupoanele de cumparaturi Lidl Plus in cadrul prezentei Campanii, Participantii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.

5.5.5 In situatia in care un castigator nu se inscrie in Campanie cu numarul de telefon cu care s-a inscris in aplicatia Lidl Plus, acesta va fi descalificat si Lidl nu ii va aloca voucherul.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, in ordinea cronologica a inscrierii in Campanie, conform mecanismului descris la Sectiunea 5 de mai sus, un numar de 5000 (cincimii) de Cupoane de cumparaturi Lidl Plus in valoare de 100 lei fiecare, care pot fi folosite la efectuarea de achizitii de produse din magazinele Lidl de pe teritoriul Romaniei.

6.2. Valoarea totala a premiilor oferite in cadrul prezentei Campanii este de 500.000 lei (cincisutemii) (TVA inclus).

6.3. Cuponul de cumparaturi in valoare de 100 lei prin aplicatia Lidl Plus este oferit in format digital, in contul de utilizator al castigatorului, din aplicatia Lidl Plus. Valoarea individuala a fiecarui premiu este de 100 de lei, sub forma a doua cupoane de cate 50 lei, fiecare.

6.4. Fiecare castigator va putea să utilizeze Cuponul de cumparaturi Lidl Plus pentru achiziția de produse în cadrul oricărui magazin Lidl din România, prin valorificarea acestuia din cadrul aplicației Lidl Plus, astfel:

–  în perioada de valabilitate a Cuponului de cumparaturi Lidl Plus, mai exact, de la data primirii cuponului în contul de utilizator Lidl Plus aferent numărului de telefon cu care s-a înscris, până la data de 28.02.2022;

– pentru aplicarea reducerii valorice, castigatorul (utilizatorul Lidl Plus/donatorul) activează cuponul în aplicație anterior efectuării tranzacției, prezintă cuponul de reducere la casă prin scanarea cardului digital din aplicație, după scanarea produselor, dar înaintea emiterii bonului fiscal, la achizițiile efectuate prin aplicația Lidl Plus;

– în cazul în care valoarea cuponului de reducere valorică în valoare de 50 RON este superioară valorii produselor scanate (ce constituie coșul de cumpărături achiziționat), reducerea se va aplica în limita valorii coșului de cumpărături. Diferența pozitivă între (i) valoarea cuponului de reducere valorică aplicat și (ii) valoarea coșului de cumpărături nu este reportabilă, neputând fi utilizată pentru alte achiziții ulterioare și nu îndreptățește clientul la încasarea contravalorii acesteia în numerar sau în natură;

– pentru același bon de cumpărături nu poate fi utilizat mai mult de un cupon de reducere valorică pentru întreaga tranzacție. Limitările cu privire la aplicarea reducerii valorice în limita valorii coșului de cumpărături rămân aceleași;

– reducerea nu se va aplica produselor pentru care legislația din România interzice promovarea (ex: țigări, formulă pentru bebeluși, alcool tip țuică pălincă).

6.5. Cupoanele de cumparaturi se vor aloca în contul de utilizator din aplicația Lidl Plus al castigatorilor în termen de maximum 5 (cinci) zile de la data validarii drept castigator in Campanie.

SECȚIUNEA 7. LIMITAREA RASPUNDERII 

7.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

7.2. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior acordării premiilor in cadrul prezentei Campanii.

7.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 

 • situațiile în care cupoanele de cumparaturi nu sunt activate din motive ce tin de nerespectarea conditiilor de participare (ex. neînregistrarea aceluiași număr de telefon atât în aplicația Lidl Plus, cât și în campanie).
 • erori de incărcare a cupoanelor digitale in aplicația Lidl Plus (ex: erori cauzate de neactualizarea sistemului de operare a dispozitivului,  erori cauzate de o nefinalizare a procesului de inregistrare a contului Lidl Plus, erori cauzate de neactualizarea versiunii de aplicatie Lidl Plus);
 • Inscrierile efectuate in afara Perioadei Campaniei;
 • Inscrierile efectuate in baza unor adeverinte de donator pentru donatii efectuate in afara Perioadei Campaniei;
 • Inscrierile efectuate in baza unor coduri eronate/incomplete de pe adeverinte de donator pentru donatii;
 • Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii.
 • Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatorii desemnati; lipsa acuratetei datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea alocarii in conditii normale a premiului sau la imposibilitatea identificarii unui castigator;

7.4. Orice încercare de fraudare în Campanie se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie.

7.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida orice participare suspecta în conformitate cu prevederile prezentului Regulament (ex. incărcarea dovezii unei donări de sânge, anterioară perioadei de campanie)

SECTIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

5.1 Informatiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si cu privire la drepturile participantilor in ceea ce priveste prelucrarea datelor  se regasesc in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA / INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA 

9.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

9.2. Forta majora inseamna in intelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil pentru Organizator.

9.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

SECTIUNEA 10. CONTESTATII SI LITIGII

10.1. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator, la adresa de e-mail contact@n-avemsange.ro, in termen de 30 de zile de la încheierea campaniei/alocării ultimului voucher disponibil. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

10.2. Eventualele litigii aparute între Organizator, Partenerii săi și participanții la prezenta Campanie, se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Bucuresti.

SECTIUNEA 11. ALTE CLAUZE

11.1. Cupoanele de cumparaturi neacordate vor rămâne în proprietatea Partenerului Organizatorului, in speța Lidl Discount SRL, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

11.2. În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi ramân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care sa corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

11.3. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

11.4 Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul Regulament:

Anexa 1 –  Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Organizator;

Anexa 2 – Nota de informare privind prelucrarea efectuata de catre Lidl Stiftung.

ANEXA nr. 1

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

1. Date privind operatorul de date cu caracter personal 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre Asociația HEM, organizație neguvernamentală, autonomă, apolitică şi fără scop patrimonial, cu  personalitate juridică potrivit Încheierii Nr. 190/10.07.2018,  pronunțată de către Judecatoria Sectorului 3 București, cu sediul social în București, Strada Levănțica, nr. 40, Sector 3,  denumita in continuare „Operatorul

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Str. Levănțica, Nr. 40, Sector 3, București, contact@n-avemsange.ro

Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor sunt urmatoarele: dpo@n-avemsange.ro

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

(i) Nume si prenume;

(ii) Numarul de telefon;

(iii) Orașul / Centrul de Transfuzie

(iv) Copie a adeverintei de donator / codul donării

(v) Informatia potrivit careia participantul face parte dintr-una din categoriile enumerate la pct. 4.2 din Regulamentul Campaniei.

Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.

3. Scopul prelucrarii datelor

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;

(iii) atribuirii voucherelor.

4. Temeiul juridic al prelucrarii

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei (art. 6 alin. 1 litera b din GDPR).

Prelucrarea de catre Lidl Stiftung a numarului de telefon a castigatorilor cupoanelor Lidl Plus in vederea identificarii participantilor in aplicatia Lidl Plus si alocarii voucherelor se va realiza in temeiul consimtamantului castigatorilor, in temeiul art. 6 alin. 1 litera a) GDPR. Lidl Stiftung va prelucra numarul de telefon primit de la Lidl Discount in conformitate cu dispozitiile Anexei 2 de mai jos.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Lidl Discount si Lidl Stiftung, in claitate de operator al aplicatiei Lidl. In plus datele pot fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 6 luni de zile de la data colectarii acestora

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

7. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: _Str. Levănțica, Nr. 40, Sector 3, contact@n-avemsange.ro Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal poate fi de asemenea contactat la adresa _dpo@n-avemsange.ro.

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de o luna de zile de la primirea solicitării de către Societate, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

Dreptul de a va retrage consimtamantul. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează in temeiul acordului dumneavoastră, aveți dreptul de a va retrage in orice moment consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimtamantului înainte de retragerea acestuia. In acest sens, va puteti exercita acest drept transmitand o cerere pe email dpo@n-avemsange.ro respectiv pe adresa asociației adresa _Str. Levănțica, Nr. 40, Sector 3, București.

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

10. Modificarea Anexei 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

11. Alte prevederi 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum și ale dispozițiilor naționale aplicabile.

Anexa nr. 2

– Nota de informare privind prelucrarea efectuata de catre Lidl Stiftung –

In conformitate cu art. 14 alin. (1) si (2) GDPR, va informam cu privire la urmatoarele aspecte:

1. Operatorul de date

Lidl Stiftung GmbH & Co. KG, Stiftsbergstr. 1, 74167 Neckarsulm, Germania, (denumit in continuare “Lidl”).

2. Scopul si temeiul legal al prelucrarii

Scopul prelucrarii datelor Dvs. cu caracter personal este acela de a facilita acordarea voucherului de cumparaturi in aplicatia Lidl Plus, aplicatia de fidelizare a Operatorului (in continuare denumita “Lidl Plus”). In acest scop, vom verifica numarul de telefon primit de la Asociatia HEM cu informatiile stocate in baza noastra de date. Temeiul legal pentru acesta prelucrare este consimtamantul Dvs. conform art. 6 alin. 1 litera a) GDPR.

3. Datele cu caracter personal prelucrate

Pentru scopul indicat mai sus, Lild Plus prelucreaza numarul Dvs de telefon.

4. Sursa datelor cu caracter personal

Datele Dvs cu caracter personal au fost primite de la Asociația HEM, prin intermediul Lidl Discount.

5. Perioada de stocare

Daca numarul de telefon nu este inclus in baza de date Lidl Plus si nu poate fi alocat unui utilizator existent, acest numar de telefon va fi sters in 24 de ore. Daca numarul dumneavoastra de telefon exista in baza de date, perioada de stergere este stabilita conform Politicii de Protectia datelor Lidl Plus: https://www.lidl.ro/lidl-plus/informatii-legale/protectia-datelor

6. Destinatari sau categorii de destinatari

Datele Dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate si pot fi dezvaluite autoritatilor responsabile. In plus, datele pot fi dezvaluite imputernicitilor operatorului, de ex. Furnizori de servicii IT.

7. Drepturile persoanei vizate

Aveti dreptul de acces la datele Dvs. cu caracter personal (art. 15 alin. 1 GDPR). In plus, aveti dreptul la rectificarea datelor (art. 16 GDPR), restrictionarea prelucrarii (art. 18 GDPR), stergerea datelor (art.  17 alin. (3) litera (b) si (e) GDPR). Aveti totodata dreptul sa formulate o plangere catre autoritatea de supraveghere responsabila, in acest caz: Comisarul pentru Protectia datelor si Libertatea de Informare, cu sediul in Königstrasse 10 a, 70173 Stuttgart (Germania) si adresa de e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de. Aveti dreptul sa va retrageti oricand consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrarilor efectuate pana la momentul retragerii.

8. Existenta unui process decisional automatizat

Va informam ca prelucrarea datelor Dvs cu caracter personal nu vizeaza crearea de profiluri sau existenta unui proces decisional automatizat.

9. Datele Responsabilului cu Protectia datelor

Daca aveti intrebari referitoare la Protectia datelor, puteti contacta Responsabilul cu Protectia datelor la adresa protectiadatelor@lidl.ro.

Back To Top